041 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2566

  • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2566
  • โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ​ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ในวันที่ 20- 22 ตุลาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นักเรียนได้ปฏิบัติทักษะทางลูกเสือที่หลากหลาย​ เช่น​ กิจกรรมเดินทางไกล​ วิชาสูทกรรมและการบุกเบิก โดยจัดในรูปแบบฐานกิจกรรม​ ​ภายใต้การดูแลของคุณครูอย่างใกล้ชิด ลูกเสือ-เนตรนารีปฏิบัติกิจกรรมด้วยตั้งใจและสนุกสนาน​ ได้ความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้​ในชีวิตประจำได้ตามวัย
Bookmark the permalink.