043 มโนทัศน์ของการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดการอบรมคณะครูและบุคลากรเรื่อง “มโนทัศน์ของการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิภาวรรณ มานุ้ย อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และ ดร.ภัณทิรา สุปการ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากร ให้สามารถนำความรู้ แนวคิด และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะชีวิต และการเพิ่มพูนความรู้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมเซนต์อันนา
Bookmark the permalink.