050 ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา

  • ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  ประธานศูนย์สอบศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการทดสอบ O-NET เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้ารับการทดสอบ O-NET และคณะกรรมการประจำสนามสอบ  การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่โรงเรียนและเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสนามสอบอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้วยดีเสมอมา
Bookmark the permalink.