090 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน “Kid Work : Fun with Robots at Prempracha Wattana School”

  • เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเยาวชน “Kid Work : Fun with Robots at Prempracha Wattana School” เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์พื้นฐาน ฝึกนักเรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การทดลอง รู้จักการทำงานเป็นทีม รวมทั้งจุดประกายแรงบันดาลใจสู่อาชีพในอนาคตของนักเรียน โดยได้เชิญคณะวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก นำโดย ผศ. ดร. จุมพล พลวิชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการ INENG ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
Bookmark the permalink.