014 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยศิษย์ วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยศิษย์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม (ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักเรียนได้รับเข็มวิริยศิษย์ รวม 20 คน  และมีการประดับป้ายชื่อประกาศเกียรติคุณเข็มวิริยศิษย์ชั้นที่ 6 ระดับเพชร จำนวน 5 คน เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นที่จดจำ ณ โรงเรียนแห่งนี้ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองได้แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในก้าวแรกๆ สำหรับการศึกษาของบุตรหลานขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปและรักษาความดีนี้ยิ่งขึ้นต่อไป

Bookmark the permalink.