66 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)66

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมกับบริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน” สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารอันนา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
Active-Learning1-66

Bookmark the permalink.