67 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Hands-On การสร้างเครืองมือวัดและประเมินผล ด้วยเครื่องมือดิจิทัล”

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมกับบริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Hands-On การสร้างเครืองมือวัดและประเมินผล ด้วยเครื่องมือดิจิทัล” สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เป็นวันที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารอันนา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
Hands-On-2566

Bookmark the permalink.