030 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา​ 2566

 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา​ 2566 โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ปทุมธานี โดยมีบาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
 • ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
 • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 3 รางวัล รางวัลเหรียญทอง จำนวน 52 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 6 เหรียญ และ เหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ
 • ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆ​ ในครั้งนี้

029 กิจกรรมค่ายใจใสใส รุ่นที่ 17 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายใจใสใส รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566
 • เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อพัฒนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ฝึกให้รักษาศีล เจริญสมาธิ ปัญญา ส่งเสริมและฟื้นฟูจิตใจนักเรียน ให้สามารถนำธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีคณะพระอาจารย์วิทยากร เป็นผู้ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน และมีคณะครูเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

028 การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายใจใสใส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

 • การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายใจใสใส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ อาคารโรงอาหาร 2 พุทธมณฑล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ทางคณะดำเนินงานและฝ่ายบริการ ได้ติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรม สถานที่รับประทานอาหาร เรือนนอนและห้องสุขา อีกทั้งได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงรอบ ๆ บริเวณค่าย

027 กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี นักเรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ความเป็นอยู่ตามวิถีของชาวนาไทย สัมผัสธรรมชาติ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายใต้การดูแลของครูประจำชั้นและครูคู่ชั้นอย่างใกล้ชิด

026 กิจกรรมค่ายวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

 • วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ อีกทั้งทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กองกำกับการสุนัขตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนนทบุรี และวิทยากรชุมชน มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการเข้าฐานกิจกรรม

025 กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทย รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายใต้การดูแลของครูประจำชั้นและครูคู่ชั้นอย่างใกล้ชิด

024 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
 • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะลักษณะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้นักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกแขนง โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้