004 รับ – ส่งเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ ในแบบ Drive Through เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปีการศึกษา2564 นี้ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line และ On Demand ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และได้กำหนดให้มีการรับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียน นมโรงเรียน สื่ออุปกรณ์การเรียนอย่างต่อเนื่อง หนึ่งถึงสองครั้งต่อเดือนจนถึงปัจจุบัน รวม 6 ครั้ง โดยระบบ Drive Through  พร้อมกับมอบเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนให้ผู้ปกครองแล้ว 2 ครั้ง  และครั้งที่3 ได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ ที่ได้รับจากรัฐ

003 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

ในวันพฤหัสบดีที่  12 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้าร่วมในพิธี

002 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่28 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

001 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (แบบ New Normal) ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดบางค้อ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทั้งนี้ โรงเรียนได้เฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

025 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป ในโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป ในโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูง
ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุข ประสบความสำเร็จดั่งที่ได้ตั้งใจไว้

024 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนยอดนิยม

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนยอดนิยม

023 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สมัครใจเข้าทดสอบ O-NET ซึ่งผลการทดสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน (จำนวน 120 คน) ที่สมัครใจเข้าทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  โรงเรียนสาธิต และระดับประเทศ ทุกวิชา และขอชื่นชมกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา ขออวยพรให้นักเรียนมีความสุขและความสำเร็จในอนาคตต่อไป