053 วันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

 • รงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

052 กิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มีแรงจูงใจที่หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก เพื่อส่งเสริมการสร้างกระบวนการความคิดไปสู่องค์ความรู้ใหม่ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เกิดกระบวนการคิด และมีจิตสร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด

051 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 • ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โดยมีนายทองทศ บุตทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์

049 กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566

 • กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566
 • 🧭 ในวันที่ 2 “ แอ่ว ม่วนซื่น แลวิถี ของดี 4 ภาค”
 • เป็นการท่องเที่ยวภาคต่างๆ ของเมืองไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆ ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีทักษะ ด้าน Soft Skills และ Hard Skills ในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน เด็กๆ ตื่นเต้น และสนุกสนาน กับบรรยากาศที่เป็นประสบการณ์ใหม่ ๆทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์กับทางโรงเรียน แล้วเราจะได้พบกันใหม่ ในปีหน้านะคะ 🙏

44 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องดักไข่ลูกน้ำยุงลายให้พร้อมใช้งาน

 • เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องดักไข่ลูกน้ำยุงลายให้พร้อมใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

043 มโนทัศน์ของการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

 • ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดการอบรมคณะครูและบุคลากรเรื่อง “มโนทัศน์ของการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิภาวรรณ มานุ้ย อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และ ดร.ภัณทิรา สุปการ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากร ให้สามารถนำความรู้ แนวคิด และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะชีวิต และการเพิ่มพูนความรู้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมเซนต์อันนา

040 การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2566

 • การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่​ 20 – 22 ตุลาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 • ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 ทางโรงเรียนได้ติดตาม และตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการรับประทานอาหาร เรือนนอน รวมถึงสถานที่โดยรอบ ซึ่งพบว่าเรียบร้อยดี ทั้งนี้ทางค่ายยังได้ดำเนินการร่วมกับกองสาธารณสุข ของ อบต.มวกเหล็กในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงรอบ ๆ บริเวณค่ายอีกด้วย

039 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวยุครัตนโกสินทร์ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายรูปแบบ อาทิ สื่อผสม เสมือนจริง 4 มิติ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้พระบรมมหาราชวัง พระราชนิเวศน์แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด